Retningslinjer for IKEA nabofond

Formål
IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Det innebærer at vi ser på det å drive virksomheten vår på en bærekraftig måte som en forutsetning for videre vekst og utvikling. Vi arbeider hardt for å integrere bærekraft i alle ledd i vår verdikjede. Les mer om vårt nasjonale og globale bærekraftsarbeid her. Visjonen innebærer også at vi skal være en god nabo i vårt lokalmiljø. Derfor har vi blant annet opprettet IKEAs nabofond, som støtter ulike tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag.

Hva innebærer støtten fra IKEAs nabofond?
Vi ønsker å støtte nærmiljøet vårt med det vi kan best, nemlig med møbler og interiørkompetanse. Støtten gis derfor i form av IKEA-produkter fra varehuset og i form av arbeidstimer fra våre interiørdesignere.

Hvem kan søke IKEA nabofond?
IKEA er opptatt av å være for de mange menneskene, og ikke for de få. Derfor ønsker vi at IKEAs nabofond skal nå flest mulig barn, og støtte miljøtiltak som kan være til glede og nytte for mange mennesker. Tiltakene IKEAs nabofond støtter må reflektere IKEAs verdigrunnlag.

IKEA nabofond gir støtte til

  • Miljøtiltak. Dette kan dreie seg om prosjekter som vil bidra til økt kildesortering, energisparing, reduksjon av CO2-utslipp, økt bruk av fornybar energi, vannsparing eller som kan beskytte naturressurser. Fondet støtter også tiltak som fører til økt bevissthet og læring omkring disse temaene. 
  • Barn. IKEA nabofond støtter prosjekter som kan skape glede, engasjement og læring hos barn i nærmiljøet. Fondet støtter særlig vanskeligstilte barn i nærmiljøet.

Søkeren må velge hvilket IKEA-varehus en søker støtte fra. Søkeren forutsettes å ha tilknytning til et organisasjons-/foretaksnummer.

Hva gir IKEA nabofond ikke støtte til?
I følge IKEAs globale retningslinjer samfunnsansvar – IKEA Community Guidelines – gir IKEA ikke støtte til:

  • Organisasjoner / institusjoner eller arrangementer / aktiviteter som oppleves som partipolitiske, religiøse eller diskriminerende
  • Enkeltpersoner
  • Kommersielle aktører eller aktiviteter
  • Organisasjoner som ikke er åpne for alle mennesker i samfunnet
  • Idrettsarrangementer, og særskilt ikke til farlige idretter
  • IKEA har også forbud mot å donere bort foreldet IT-utstyr.

Rammene for støtte
IKEA nabofond har totalt 450 000 kroner til rådighet i året, som fordeles som 50.000 kroner på hvert av våre 7 varehus og våre 2 pick-up point. Din organisasjon kan søke om støtte opp til 25.000 kroner per søknadsfrist. Støtten som gis, skal være anvendt innen ett år fra prosjektet er valgt ut fra det lokale tildelingsutvalget i IKEAs nabofond.

Frister
IKEAs nabofond har to søknadsfrister: 1. april og 1. oktober. Vurderingen av søknadene tar to til tre uker. De utvalgte prosjektene som er valgt ut til å motta støtte fra IKEA Nabofond vil offentliggjøres på denne nettsiden. Kontaktpersonene for prosjektene vil bli kontaktet i forkant. Vi har dessverre ikke alltid mulighet til å kontakte søkere som ikke har mottatt støtte.

Tildelingsutvalg
Innsendte søknader vurderes av et lokalt tildelingsutvalg. Hvert varehus har satt ned et eget utvalg, bestående av IKEA-medarbeidere og minst to eksterne aktører fra varehusets nærmiljø. Innen ett år fra støtten er mottatt, forplikter mottaker seg til å skrive noen ord om, og sende noen bilder fra, resultatet av støtten fra IKEA nabofond. IKEA vil kunne bruke dette i sin kommunikasjon om nabofondet.

Kontakt oss
Har du spørsmål om IKEA nabofond, send en e-post til nabofond@ikea.com